browse more

Novinky

Posledn produkty


img_20130525_1415234
Cyril a Metod?j - Apotolov Slovan? 209 K?

Obnoven vydn knihy biskupa Gorazda II. Auto?i: Mat?j Pavlk, Roman Wimmer

velky-cin-male-cirkve8
Velk ?in mal crkve 98 K?

Autor: Kolektiv autor? Historick exkurz napsal Roman Wimmer S p?edmluvou metropolity Krytofa Doslov Stanislav Motl

img_20130525_1426109
Cyril a Metod?j - Apotolov Slovan? (imitace k?e) 294 K?

Obnoven vydn knihy biskupa Gorazda II. Auto?i: Mat?j Pavlk, Roman Wimmer

Obnoven vydn knihy biskupa Gorazda II. Prvn vydn knihy s nzvem ivot sv. Cyrila a Metod?je a jejich pom?r k ?mu a Ca?ihradu: k 1050. vro? mrt sv. Metod?je vylo poprv roku 1936 v Hlinsku v knihtiskrn? J. Wagnera. Autorem byl svat novomu?ednk Gorazd II. (1879-1942), ob?anskm jmnem Mat?j Pavlk, biskup ?esk a moravsko-slezsk, kter dlo vydal pod pseudonymem P. Mal. Krom? zpracovn ivotnch osud? a dla svatch bratr? Cyrila a Metod?je se autor v?nuje tak vvoji jurisdik?n otzky v k?es?ansk crkvi od doby apotolsk do velkho rozkolu v r. 1054. Popisuje historick udlosti z jinho hlu pohledu, jeliko p?ihl i ke sv?dectv crkve vchodn, v d?sledku ?eho se mnoh skute?nosti jev ve zcela novm sv?tle. Text je napsn velmi srozumiteln? a ?tiv?. Dodnes je to dlo ojedin?l, nebo? se opr o p?vodn historick prameny uchovvan slovanskmi pravoslavnmi nrody. Publikaci p?ipravil k vydn Roman Wimmer, kter se podlel i na vzniku stejnojmennho filmovho zpracovn reisra P. Nikolaeva nato?enho k 1150. vro? p?chodu slovanskch v?rozv?st? sv. Cyrila a Metod?je na Moravu. P?vodn vydn z roku 1936 roz?il o doprovodn texty a p?idal pro p?ehlednost obrazov p?lohy reprodukce, ilustrace, faksimile, mapy a fotografie.

Doporu?en

ehnm vydavatel?m ?asopisu Ikona a ze srdce jim p?eji,aby se jejich zm?r zda?il.

- S lskou Bo, Metropolita Krytof, L.P. 2008 -

Spojte se s nmi

social share