browse more

Novinky

Posledn produkty


img_20130525_1415234
Cyril a Metod?j - Apotolov Slovan? 209 K?

Obnoven vydn knihy biskupa Gorazda II. Auto?i: Mat?j Pavlk, Roman Wimmer

velky-cin-male-cirkve8
Velk ?in mal crkve 98 K?

Autor: Kolektiv autor? Historick exkurz napsal Roman Wimmer S p?edmluvou metropolity Krytofa Doslov Stanislav Motl

img_20130525_1426109
Cyril a Metod?j - Apotolov Slovan? (imitace k?e) 294 K?

Obnoven vydn knihy biskupa Gorazda II. Auto?i: Mat?j Pavlk, Roman Wimmer

24. kv?ten je svtkem p?chodu sv. Cyrila a Metod?je na Velkou Moravu. Pravoslavn crkev od nepam?ti ct tento den, v n?m oslavuje, co zde vykonali nejen pro ns, ale pro vechny Slovany. Abychom lpe pochopili, co je tu vlastn? k oslavovn, p?ipome?me si n?kolik fakt? a rys? tohoto velkho a vpravd? svatho dla.

Svat brat?i, narozen v Soluni, p?ili na Velkou Moravu roku 863. Jejich misi inicioval svou dost velkomoravsk kne sv. Rostislav, jeho dopisem do Konstantinopole to vechno za?alo. dost o vysln mision?? byla v Ca?ihradu vyslyena byzantskm csa?em Michalem III. a s patriarchou sv. Ftiem k nm vypravili druinu, kter m na Morav? vykonat ve, co je pot?ebn pro zaloen crkevnho ivota. V ?ele druiny k nm kr?ej oba brat?i, kte? se na misii dob?e p?ipravili. Sv. Cyril (uvdme ho mniskm jmnem, s nm pozd?ji umr, ale v dob? svho p?soben na Morav? se jet? jmenuje Konstantin) vytvo?il pro Slovany jejich vlastn psmo a p?eloil do na ?e?i zkladn k?es?ansk texty. Nutno podotknout, e sv. Cyril byl u d?ve v Byzanci slavnou osobou pro sv vjime?n schopnosti - genialitu, u?enost a sp?chy na misich i v neju?en?jch disputacch; byl znm jako fenomenln lingvista; zpam?ti znal cel knihy vznamnch k?es?anskch myslitel?; dostalo se mu dokonce nejvyho tehdejho akademickho titulu filosof". O sv. Metod?ji p?edpokldme, e m?l zkuenosti organiza?n, prvnick a diplomatick schopnosti a znalosti sprvnch zleitost; um?l Cyrilovu intelektuln prci vt?lit do relnho ivota; sou?st jeho povahy byla bojovnost - prav se o n?m, e vldl slovem prudkm i mrnm"; dokzal bez servilnosti jednat s csa?i, krli, knaty, prv? tak jako s patriarchy a papei s d?stojnost a zsadovost; je nazvn otcem, patriarchou, prorokem a apotolem Slovan?"**. A navc - oba byli skute?n? duchovnmi lidmi, zasv?cenmi do nejhlub praxe duchovnho ivota, do dla vnit?n modlitby. Ve svatch Cyrilu a Metod?ji k nm tedy vchodok?es?ansk Byzanc posl to nejlep, co m.

Cyril a Metod?j

Csa? s patriarchou Ftiem p Rostislavovi: B?h, kter vel kadmu nrodu dosp?t k poznn pravdy a doshnout vyho postaven, ... zjevil psmena pro v jazyk, kterch d?ve nebylo, ... abyste byli i vy p?ipo?teni k nrod?m velikm, kte? Boha chvl svm rodnm jazykem. A tak jsme ti poslali toho, komu je zjevil, mue vzcnho a pravoslavnho, velmi u?enho, filosofa. Hle, p?ijmi tento dar v?t a hodnotn?j nad vechno zlato a st?bro a drah kamen a veker pomjiv bohatstv ..." A?koliv bylo jmno Rostislavovo nsledujcmi generacemi odsouzeno k zapomenut, p?ece dky sv. Cyrilu a Metod?ji ije jeho sv?teck pamtka doposavad. Vdy? pro ns ?echy a Moravany je jako velk csa? Konstantin", jak mu prorocky slibuj p?edstavitel staroslavn Byzance v zv?ru listu.*

Velikost a nesmrn dosah tohoto dla se nm poodhal, kdy si uv?domme, e zv?st o jejich prci se roznesla jako blesk po cel Evrop?. P?ed Cyrilem a Metod?jem zde ji pracovali jin mision?i. Dalo by se ?ci, e zem? moravsk jet? p?ed p?chodem svatch brat? formln? p?ijala k?es?anstv. Jene v realit? kadodennho ivota Moravan? nadle panovalo pohanstv. Chyb?lo hlub objasn?n vry, skute?n uveden do pravdy a do chpn evangelia. Lid u ns nerozum?li kninm vraz?m cizho jazyka a pot?ebovali odhalit jejich vznam. K?es?anstv se tkalo jen hornch vrstev tehdej feudln spole?nosti a to i zde v?tinou jen povrchn?. P?edchoz misie m?ly chabou rove?, u?ily rozli?n? a nem?ly celonrodn sp?ch.

Tady se dostvme prvnmu a veobecn? znmmu (co vak neznamen, e docen?nmu) rysu misijn prce sv. Cyrila a Metod?je, a tm je jazyk. Prvn z ?ady odlinost mezi cyrilometod?jskou a p?edchozmi misiemi bylo pouvn srozumitelnho mstnho jazyka pro evangelizaci a veker crkevn ivot. (Nm to dnes u p?ipad jako samoz?ejmost, ale pro Zpad to za?ala bt samoz?ejmost a p?ed pouhmi padesti lety!) Spolu s byzantskm crkevnm zp?vem to muselo nep?edstavitelnou silou zap?sobit na cel nrod. V?tina Moravan? jist? a nyn s ohromenm pochopila, o ?em je k?es?anstv a s jakou zv?st evangelium vlastn? p?ichz. Lid se za?ali ke k?es?anstv obracet s nadenm a oslavovali jednobytnou Bo Trojici z hloubi srdce, a nikoliv z donucen vrchnosti. Kronik? o tomto p?ekvapujcm radostnm obratu, kter u ns zp?sobili sv. Cyril a Metod?j, hovo? nadenmi slovy, e to bylo, jako by se hluchm otev?el sluch a koktavm rozvzal jazyk".*

Tento zzrak", jak to muselo Moravan?m p?ipadat, souvis s d?kladnou p?pravou sv. Cyrila na tuto misii. P?edevm p?ipravil pro slovanskou ?e? nov psmo, kdy zjistil, e nic takovho tento nrod doposud nem. Toto psmo geniln? p?izp?sobil slovanskmu hlskovmu systmu, take p?ed?ilo i tehdej ?e?tinu. Nebyla to pouh misijn pom?cka, ale precizn? poloen zklad pro dal svbytnou slovanskou tvorbu.

Zmn?n zkladn nboensk rozm?r bezprost?edn? p?echz do kulturnho rozm?ru. Morava, doposavad jaksi zapadl kraj n?kde za Alpami, na n?j se ze zpadn Evropy hled?lo jako na pouhou sfru franskho vlivu, se najednou samostatn? dere mezi nejkulturn?j nrody a zem? tehdejho sv?ta. Moravan maj sv?j vlastn literrn jazyk, a nedosti na tom - p?i ?ten knih zde rozum vechen lid, o ?em se ?te! Bohoslubm vichni rozum! (O n??em takovm se mohlo v?tin? obyvatelstva zpadnch zem jenom zdt.) Jsou tady um?lci vytv?ejc skvosty duchovnho i sv?tskho um?n (co tak znamen zjem obchodnk?)! Jsou zde koly, kde se vyu?uje gramatika. Zde se pe a tvo? se nov dla - a na nejvy literrn rovni. P?ekldaj se dal a dal biblick knihy. Vznikaj psemnosti sv?tskho charakteru. Prohlubuje se prvn organizace sttu. A to ve se d?je ohromnou rychlost. To je prost? n?co nevdanho! Byla to skute?n kulturn exploze. Tm nutn? muselo zna?n? poslit nrodn uv?dom?n obyvatel Moravy, kte? nhle ctili sv msto mezi kulturnmi nrody sv?ta. Morava po ?ty?ech letech p?soben byzantsk misie stla na prahu reln monosti stt se jednm z kulturnch center Evropy.

Snad prv? odtud vyv?r morln sla Moravan? k celonrodnmu povstn, kdy jejich kne (Svatopluk) byl zajat a uv?zn?n v Bavorsku a do sprvy zem? byla dosazena fransk hrabata (r. 871). Do ?ela si vzbou?en Moravan zvolili slovanskho kn?ze(!) Slavomra a podvratn n?meck kn?ze vyhnali ze zem?! Povstn bylo sp?n a povstalci dobyli jeden hrad za druhm zp?t do mstnch rukou. Morava byla tenkrt prakticky neporaziteln. Dar, kter k nm p?inesli sv. Cyril a Metod?j, ?inil zzraky.
Z kulturnho rozm?ru cyrilometod?jskho dla plynule p?echzme k politickmu. D?v?j fransk misie vcelku nepokryt? p?ipravovaly p?du pro crkevn pod?zen Moravy cizm biskup?m a z toho by logicky vyv?rala pod?zenost politick. Rostislav byl v obtn situaci. Kdyby odmtl christianizaci svho zem, chpali by to zpadn biskupov jako legln d?vod k neustlm vojenskm tok?m na Moravu - misii me?em a k?em - a to by nakonec vedlo k podroben takov pohansk zem? silou. Kdy christianizaci nebrnil, ?ekalo Moravu podroben pliv, mon nensiln a s jakousi mrou autonomie. Cyrilometod?jsk vchodn mise vak pracovala v pln? jinm kontextu - solunt brat? zde zakldali mstn samostatnou crkev, kter by m?la v ?ele vlastnho biskupa (resp. biskupy) a nepot?ebovala by se nikomu pod?izovat. A s t?mito vyhldkami se snaili vybavit vznikajc moravskou crkev vm pot?ebnm.

***

Veker u?enost a zdatnost svatch brat? by vak nemohla p?inst takov plody, kdyby nebyli sou?asn? velkmi lidskmi osobnostmi, kdyby to nebyli duchovn velikni, lid ?istch mrav?, vzneen mysli a s lskou v srdci. Byli to lid ducha, zvykl obhajovat sv u?en argumenty a nikoliv zbran?mi. A jet? n?co. Pravm mision?em m?e bt jen ten, kdo sm nejprve usp?l na poli duchovnho ivota, m svou osobn duchovn zkuenost s lskou Bo a tato zkuenost je sol, kter dv chu? vemu, co takov ?lov?k lidem hls a co u?.

A navc - jen nepokryteck zbonost d mision?i takovou nezitnost a trp?livost, aby dokzal to, co sv. Cyril a Metod?j. Nejene ob?tovali ?st svho ivota namhav misii v odlehlm koutu sv?ta, ale museli za obhjen svho dla neustle svd?t vy?erpvajc boje. Zvlt? zpolili s podvratnm p?sobenm franskch kn?. dn pohan jim nezp?sobili tolik nesnz jako ti, kte? jim m?li bt bratry ve v?e... Nap?. cestou z Moravy zp?t dom?, kdy se zastavil v Bentkch, se na Cyrila vrhli tamn biskupov, kn? a mnii jako havrani na sokola"* s obvin?nm, e Slovan?m vynalezl psmo a p?eloil jim liturgii a Bibli. Tyto neustvajc nenvistn toky od falench brat? velice vy?erpvaly zvlt? k?ehkho sv. Cyrila, kter byl jemn?j povahy a slab t?lesn konstituce ne sv. Metod?j, a nakonec prv? z celkov navy onemocn?l, a tak tento velikn lidskch d?jin p?ed?asn? umr. Metod?j zase musel za svou prci na Morav? snet zajet, soud p?ed n?meckmi biskupy, a nsledn? krut al?ovn ve vbsku. Svat kne Rostislav t?ce zaplatil za to, co pro Moravany vykonal, oslepenm a smrt v bavorsk kobce.

***

Pro ns, pravoslavn ?echy a Moravany, je vznamn, e cel cyrilometod?jsk dlo je charakteru vchodok?es?anskho, e sem svat brat?i p?inesli vru, kterou oni sami nazvali pravoslavnou, stejn? tak k nm uvedli byzantskou crkevn tradici a praxi, kter je p?ijato po velkm rozkolu Zpadu a Vchodu ozna?ovat jako Pravoslav, e slouili stejn liturgie, jako konme dodnes i my spolu s celm pravoslavnm sv?tem. P?ipomnme si, e k nm byli vyslni Konstantinopolskm patriarchtem, kter byl tenkrt - stejn? jako je i dnes - pravoslavn. Proto se ctme bt d?dici, kte? na odkaz sv. Cyrila a Metod?je vestrann? a pln? navazuj.

Dlo sv. Cyrila a Metod?je zaz?ilo nad celou Evropou jako blesk. Je jist, e pro nae nrody se jedn o nejv?t udlost naich d?jin. Je to nejen za?tek na kulturn historie, ale svou vnit?n duchovn silou v pr?b?hu cel na dal historie p?sob na due lid a ovliv?uje mylen ?ech? a Moravan?. Viditeln a hmatateln strnka cyrilometod?jskho d?dictv sice na Morav? v dob? knete Svatopluka zanik vyhnnm k? sv. Metod?je, ale dlo solu?skch brat? p?echz k ostatnm slovanskm nrod?m, kde je vd??n? p?ijato, rozkvt ndhernmi kv?ty a m zsadn vliv na nrodn a nboensk p?eit t?chto nrod?. Dle p?echz cyrilometod?jstv skrze knete Bo?ivoje a sv. Ludmilu do ?ech, kde bude jet? dv? stolet otev?en? ovliv?ovat nboensk, kulturn a politick ivot zem?. Avak ani pak zde d?dictv sv. Cyrila a Metod?je nezanik pln?, ale jako p?slove?n ponorn ?eka je v ivot? nroda, v jeho nad?jch, mylen a sm??ovn, stle p?tomno - neviditeln? ale p?esto mocn?. Jednm z projev? tto neviditeln sly je nap?. vznik husitstv. O nezahladiteln duchovn p?tomnosti tohoto svatho dla sv?d? i zpadn obnoven pamtky svatch brat? v 19. stolet a nadenm jejm p?ijet tak?ka celm nrodem, kter v n ihned uz?el n?co bytostn? svho, a? uplynulo ji tisc let.

Mme dost d?vod? v??it a tvrdit, e bez toho dla, jeho pamtku a stlou p?tomnost, nyn oslavujeme, bychom zde jako nrod dnes nebyli, nae ?e? by neexistovala a na nai slovanskou identitu bychom m?li jen jaksi nepatrn archeologick p?ipomnky (asi by ns stihl osud pon?m?ench polabskch Slovan?, kte? se v?tinou rozplynuli v n?meckm ivlu).

Pravoslavn k?es?an vid ve sv. Cyrilu a Metod?ji ty, skrze n? B?h nechal ze stromu k?es?anstv vypu?et silnou v?tev slovanskho pravoslav, a nae p?mluvce u nebeskho Boho tr?nu. Vichni mstn k?es?an jakhokoliv vyznn je mohou oslavovat jako nae nejv?t mision?e a hlavn p?stitele k?es?ansk vry u ns. Vichni ?ei a Moravan, k?es?an i nek?es?an, by na n? m?li s vd??nost pamatovat jako na dobrodince a osv?titele naeho nroda, drce kultury, zakladatele psemnictv a ztitu nrodn svbytnosti.

Sestavil Jan Baudi, pravoslavn kn?z
Citace z dobovch literrnch pramen?:
* ivot sv. Konstantina - Cyrila
** ivot Metod?j?v

Poznmka:
datum oslavy 24. kv?tna plat dle naeho ob?anskho kalend?e; v crkevnm julinskm kalend?i je tohoto dne 11. kv?ten. Podle dvn tradice je to den p?chodu svatch v?rozv?st? na Moravu, kde byli uvtni knetem Rostislavem.

Doporu?en

ehnm vydavatel?m ?asopisu Ikona a ze srdce jim p?eji,aby se jejich zm?r zda?il.

- S lskou Bo, Metropolita Krytof, L.P. 2008 -

Spojte se s nmi

social share